Câu hỏi:

02/05/2020 443

Đốt cháy hoàn toàn 3 gam hợp chất hữu cơ X, thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 1,8 gam H2O. Hóa hơi 2,25 gam X thu được thể tích bằng với thể tích của 0,4 gam oxi đo cùng nhiệt độ, áp suất. Công thức phân tử của X là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào sau đây là dẫn xuất của hiđrocacbon ?

Xem đáp án » 02/05/2020 3,317

Câu 2:

Chất nào sau đây thuộc loại hợp chất vô cơ ?

Xem đáp án » 02/05/2020 2,367

Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn 200ml hợp chất hữu cơ X cần hết 700 ml O2, thu được 600 ml CO2 và 600 ml nước . Các khí được đo ở cùng nhiệt độ, áp suất. Công thức của phân tử X là

Xem đáp án » 02/05/2020 2,332

Câu 4:

Trong số các dung dịch có cùng nồng độ 0,1M dưới đây, dung dịch chất nào có giá trị pH nhỏ nhất

Xem đáp án » 02/05/2020 738

Câu 5:

Cho các phát biểu sau:

(a) Trong thành phần hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon.

(b) Liên kết hóa học chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là có liên kết cộng hóa trị.

(c) Những hợp chất hữu cơ khác nhau có cùng phân tử khối là đồng phân của nhau.

(d) Phản ứng hữu cơ thường xảy ra nhanh và không theo một hướng nhất định.

(e) Hợp chất C9H14Cl2 có vòng benzen trong phân tử

Trong các phát biểu trên số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 02/05/2020 542

Câu 6:

Cho dãy các chất: CaHCO32, NH4Cl, NH42CO3, ZnSO4, AlOH3, ZnOH2 Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là

Xem đáp án » 02/05/2020 420

Bình luận


Bình luận