Đề thi giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Bài kiểm tra số 1)

  • 3742 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong số các dung dịch có cùng nồng độ 0,1M dưới đây, dung dịch chất nào có giá trị pH nhỏ nhất

Xem đáp án

Đáp án B

Dung dịch nào có nồng độ H+ trong dung dịch càng lớn thì pH càng nhỏ.


Câu 3:

Dung dịch X chứa 0,12 mol Na+ ; x mol SO42- ; 0,12 mol Cl- và 0,05 mol NH4+. Cho 300ml dung dịch BaOH2 0,1M vào X đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án C

Bảo toàn điện tích:

 0,12.1 + 0,05.1 = 0,12.1 + 2x

 Þ x = 0,025

m = 0,12.23 + 0,005.137 + 0,12.35,5 + 0,01.17 = 7,875 (gam)


Câu 4:

Tổng hệ số (các số nguyên tối giản) của tất cả các chất trong phuong trình phản ứng giữa Cu với dung dịch HNO3 đặc, nóng là

Xem đáp án

Đáp án A

→ Tổng hệ số cân bằng là 1 + 4 + 1 + 2 + 2 = 10


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận