Đề thi giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Bài kiểm tra số 2)

  • 3285 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho dãy các chất : K2SO4, C2H5OH, C12H22O11(saccarozoơ), CH3COOH, BaOH2, CH3COONH4 Số chất điện li là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Dãy gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Cho dãy các chất: NaOH, SnOH2, PbOH2, AlOH3, CrOH3. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Dung dịch X gồm a mol Na+ ; 0,075 mol K+; 0,05 mol HCO3-; 0,075 mol CO32-  và 0,025 mol SO42-. Tổng khối lượng muối trong dung dịch X là

Xem đáp án

Đáp án A

Theo bảo toàn điện tích: a + 0,075 = 0,05 + 2.0,075 + 2.0,025 Þ a = 0,175

Þ mmuối=mion= 0,175.23 + 0,075.39 + 0,05.61 + 0,075.60 + 0,025.96 = 16,9 (gam


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận