Câu hỏi:

03/05/2020 366

Ứng với công thức phân tử C5H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo mạch hở?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Các đồng phân cấu tạo mạch hở ứng với công thức C5H10 là:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ứng với công thức phân tử C4H8 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo mạch hở?

Xem đáp án » 03/05/2020 15,991

Câu 2:

Dẫn từ từ 6,72 lit (đktc) hỗn hợp X gồm etilen và propilen và dung dịch brom, dung dịch brom bị nhạt màu, và không có khí thoát ra. Khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng 9,8 gam. Thành phần phần trăm theo thể tích của etilen trong X là

Xem đáp án » 03/05/2020 12,087

Câu 3:

Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

Xem đáp án » 03/05/2020 8,724

Câu 4:

Anken X hợp nước tạo thành 3-etylpentan-3-ol. Tên của X là

Xem đáp án » 03/05/2020 3,175

Câu 5:

Số liên kết σ có trong một phân tử But -1-en là

Xem đáp án » 03/05/2020 1,413

Câu 6:

Trùng hợp m tấn etilen thu được 1 tấn polietilen (PE) với hiệu suất phản ứng bằng 80%. Giá trị của m là

Xem đáp án » 03/05/2020 394

Bình luận


Bình luận