Câu hỏi:

03/05/2020 12,297

Dẫn từ từ 6,72 lit (đktc) hỗn hợp X gồm etilen và propilen và dung dịch brom, dung dịch brom bị nhạt màu, và không có khí thoát ra. Khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng 9,8 gam. Thành phần phần trăm theo thể tích của etilen trong X là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ứng với công thức phân tử C4H8 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo mạch hở?

Xem đáp án » 03/05/2020 16,412

Câu 2:

Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

Xem đáp án » 03/05/2020 8,917

Câu 3:

Anken X hợp nước tạo thành 3-etylpentan-3-ol. Tên của X là

Xem đáp án » 03/05/2020 3,259

Câu 4:

Số liên kết σ có trong một phân tử But -1-en là

Xem đáp án » 03/05/2020 1,502

Câu 5:

Ứng với công thức phân tử C5H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo mạch hở?

Xem đáp án » 03/05/2020 409

Câu 6:

Trùng hợp m tấn etilen thu được 1 tấn polietilen (PE) với hiệu suất phản ứng bằng 80%. Giá trị của m là

Xem đáp án » 03/05/2020 408

Bình luận


Bình luận