Câu hỏi:

03/05/2020 41,437

Khi cho propen tác dụng với dung dịch HBr, theo quy tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào sau đây thuộc loại ankađien liên hợp?

Xem đáp án » 03/05/2020 45,732

Câu 2:

Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom?

Xem đáp án » 03/05/2020 9,105

Câu 3:

Người ta điều chế poliisopren theo sơ đồ sau: isopentan -2H2 isopren  poliisopren.

Tính khối lượng isopentan cần lấy để có thể điều chế được 68 gam poliisopren. Biết hiệu suất của quá trình đạt 72%.  

Xem đáp án » 03/05/2020 1,616

Câu 4:

Chất nào sau đây cộng H2 tạo thành isopentan?

Xem đáp án » 03/05/2020 849

Câu 5:

Hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 có tỷ khối so với H2 là 7,5. Dẫn qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 là 12,5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hóa là

Xem đáp án » 03/05/2020 672

Câu 6:

Dẫn 8,96 lít hỗn hợp khí X gồm metan và etilen vào dung dịch brom dư, thấy dung dịch nhạt màu và còn lại 2,24 lít khí thoát ra. (Thể tích các khí đều đo ở đktc). Thành phần phần trăm thể tích của metan trong X là

Xem đáp án » 03/05/2020 570

Bình luận


Bình luận