15 câu trắc nghiệm Anken và Ankađien cực hay có đáp án

  • 2870 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Chất nào sau đây thuộc loại ankađien liên hợp?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Chất nào sau đây cộng H2 tạo thành isopentan?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Dẫn 8,96 lít hỗn hợp khí X gồm metan và etilen vào dung dịch brom dư, thấy dung dịch nhạt màu và còn lại 2,24 lít khí thoát ra. (Thể tích các khí đều đo ở đktc). Thành phần phần trăm thể tích của metan trong X là

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận