Câu hỏi:

03/05/2020 567

Dẫn 8,96 lít hỗn hợp khí X gồm metan và etilen vào dung dịch brom dư, thấy dung dịch nhạt màu và còn lại 2,24 lít khí thoát ra. (Thể tích các khí đều đo ở đktc). Thành phần phần trăm thể tích của metan trong X là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào sau đây thuộc loại ankađien liên hợp?

Xem đáp án » 03/05/2020 45,271

Câu 2:

Khi cho propen tác dụng với dung dịch HBr, theo quy tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính?

Xem đáp án » 03/05/2020 41,124

Câu 3:

Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom?

Xem đáp án » 03/05/2020 9,020

Câu 4:

Người ta điều chế poliisopren theo sơ đồ sau: isopentan -2H2 isopren  poliisopren.

Tính khối lượng isopentan cần lấy để có thể điều chế được 68 gam poliisopren. Biết hiệu suất của quá trình đạt 72%.  

Xem đáp án » 03/05/2020 1,602

Câu 5:

Chất nào sau đây cộng H2 tạo thành isopentan?

Xem đáp án » 03/05/2020 843

Câu 6:

Hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 có tỷ khối so với H2 là 7,5. Dẫn qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 là 12,5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hóa là

Xem đáp án » 03/05/2020 669

Bình luận


Bình luận