Câu hỏi:

04/05/2020 5,128

Đem nung các chất sau: KNO3, NH4NO3, NH4NO2, NH4Cl, BaHCO32, AgNO3, NH4CO3, FeCO3, CuNO32. Số chất khí (không kể hơi nước) thu được là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn A

→ Các khí thu được là: O2; N2O; N2; NH3; CO2; NO2, HCl.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Amophot là hỗn hợp các muối 

Xem đáp án » 04/05/2020 20,607

Câu 2:

Nung nóng hoàn toàn 27,3 gam hỗn hợp NaNO3, CuNO32. Hỗn hợp khí thoát ra được dẫn vào nước dư thì thấy có 1,12 lít khí (đktc) không bị hấp thụ (lượng O2 hòa tan không đáng kể). Khối lượng CuNO32 trong hỗn hợp ban đầu là

Xem đáp án » 04/05/2020 14,233

Câu 3:

Khi nhiệt phân, dãy muối rắn nào dưới đây đều sinh ra một khí duy nhất ?

Xem đáp án » 04/05/2020 6,718

Câu 4:

Khi có tia lửa điện hoặc nhiệt độ cao. Nitơ tác dụng trực tiếp với oxi tạo ra hợp chất X. X tiếp tục tác dụng với oxi trong không khí tạo thành hợp chất Y. Công thức của X, Y lần lượt là

Xem đáp án » 04/05/2020 4,783

Câu 5:

Nung một lượng NH3 trong bình kín. Sau một thời gian đưa về nhiệt độ ban đầu thấy áp suất khí trong bình tăng 1,5 lần so với áp suất ban đầu. Tỉ lệ NH3 bị phân hủy là

Xem đáp án » 04/05/2020 4,777

Câu 6:

Cho 2,3 gam Na vào 200 ml dung dịch NH42SO4 1M. Đun nóng thu được V lít khí (đktc). Giá trị của V là

Xem đáp án » 04/05/2020 4,359

Bình luận


Bình luận