Câu hỏi:

04/05/2020 4,752

Dãy các chất nào sau đây KHÔNG PHẢI là chất điện li ?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Dãy các chất nào sau đây KHÔNG PHẢI là chất điện li C2H5OH,C5H12O6,CH3CHO

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 400 ml dung dịch hỗn hợp KOH 0,25M và K2CO3 0,4M thu được dung dịch X. cho dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch X thu được kết tủa, lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

Xem đáp án » 04/05/2020 42,422

Câu 2:

Cho 100 ml dung dịch H3PO4 vào 200 ml dung dịch NaOH 1,2M thì thu được dung dịch có chứa 19,98 gam chất tan. Nồng độ mol của dung dịch H3PO4 

Xem đáp án » 04/05/2020 18,303

Câu 3:

Cho 6,9 gam Na  vào 100,0 ml dung dịch HCl thu được dung dịch  chứa 14,59 gam chất tan. Cho dung dịch X vào dung dịch AgNO3 dư, thu được số gam kết tủa là

Xem đáp án » 04/05/2020 16,930

Câu 4:

HCOOH là một axit yếu. Độ điện li của axit này sẽ biến đổi như thế nào khi nhỏ vào dung dịch HCOOH vài giọt dung dịch HCl (coi V không thay đổi )?

Xem đáp án » 04/05/2020 15,851

Câu 5:

Dung dịch BaOH2 có thể tác dụng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?

Xem đáp án » 04/05/2020 15,621

Câu 6:

Cho các chất sau đây: H2O, HCl,NaOH, NaCl, CH3COOH, CuSO4.  Số chất điện li yếu là:

Xem đáp án » 18/12/2021 11,213

Câu 7:

Cho dung dịch CaOH2 dư vào 100 ml dung dịch MgHCO32 0,15M, sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Xem đáp án » 04/05/2020 8,002

Bình luận


Bình luận