Đề thi giữa kì 1 Hóa học 11 có đáp án (Bài kiểm tra số 1)

  • 2658 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Dãy các chất nào sau đây KHÔNG PHẢI là chất điện li ?

Xem đáp án

Đáp án D

Dãy các chất nào sau đây KHÔNG PHẢI là chất điện li C2H5OH,C5H12O6,CH3CHO


Câu 2:

Cho các chất sau đây: H2O, HCl,NaOH, NaCl, CH3COOH, CuSO4.  Số chất điện li yếu là:

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ phân li một phần ra ion.

⇒ Chất điện li yếu là H2O và CH3COOH.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận