Câu hỏi:

16/09/2019 63,591

Hợp chất C5H10 mạch hở có bao nhiêu đồng phân cấu tạo ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Chú ý câu hỏi đồng phân cấu tạo mạch hở

C5H10 có π + v= 1 → có 1 liên kết π trong phân tử

Các đồng phân : CH2=CH-CH2-CH2-CH3, CH3-CH=CH-CH2-CH3, CH2=C(CH3)-CH2-CH3, CH3-CH(CH3)=CH-CH3, CH3-CH(CH3)-CH=CH2.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân của C4H8

Xem đáp án » 16/09/2019 206,566

Câu 2:

Hợp chất C5H10 có bao nhiêu đồng phân anken ?

Xem đáp án » 16/09/2019 151,901

Câu 3:

Hợp chất C5H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo ?

Xem đáp án » 16/09/2019 102,302

Câu 4:

Áp dụng quy tắc Maccopnhicop vào trường hợp nào sau đây ?

Xem đáp án » 16/09/2019 60,818

Câu 5:

Có bao nhiêu anken ở thể khí (đktc ) mà khi cho mỗi anken đó tác dụng với dung dịch HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất ?

Xem đáp án » 16/09/2019 59,655

Câu 6:

Cho các chất sau: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2; CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3;

CH3-C(CH3)=CH-CH2; CH2=CH-CH2-CH=CH2; CH3-CH2-CH=CH-CH2-CH3;

CH3-C(CH3)=CH-CH2-CH3; CH3-CH2-C(CH3)=C(C2H5)-CH(CH3)2; CH3-CH=CH-CH3.

Số chất có đồng phân hình học là

Xem đáp án » 16/09/2019 47,220

Bình luận


Bình luận