Câu hỏi:

16/09/2019 153,207

Hợp chất C5H10 có bao nhiêu đồng phân anken ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Các đồng phân anken là CH2=CH-CH2-CH2-CH3(1), CH3-CH=CH-CH2-CH3 (2), CH2=C(CH3)-CH2-CH3 (3), CH3-CH(CH3)=CH-CH3 (4), CH3-CH(CH3)-CH=CH2 (5).

Chú ý (2) có đồng phân hình học. Vậy có 6 đồng phân

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân của C4H8

Xem đáp án » 16/09/2019 207,547

Câu 2:

Hợp chất C5H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo ?

Xem đáp án » 16/09/2019 102,597

Câu 3:

Hợp chất C5H10 mạch hở có bao nhiêu đồng phân cấu tạo ?

Xem đáp án » 16/09/2019 64,252

Câu 4:

Áp dụng quy tắc Maccopnhicop vào trường hợp nào sau đây ?

Xem đáp án » 16/09/2019 61,336

Câu 5:

Có bao nhiêu anken ở thể khí (đktc ) mà khi cho mỗi anken đó tác dụng với dung dịch HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất ?

Xem đáp án » 16/09/2019 60,404

Câu 6:

Cho các chất sau: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2; CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3;

CH3-C(CH3)=CH-CH2; CH2=CH-CH2-CH=CH2; CH3-CH2-CH=CH-CH2-CH3;

CH3-C(CH3)=CH-CH2-CH3; CH3-CH2-C(CH3)=C(C2H5)-CH(CH3)2; CH3-CH=CH-CH3.

Số chất có đồng phân hình học là

Xem đáp án » 16/09/2019 47,691

Bình luận


Bình luận

Con Lai Thuần Chủng
15:49 - 22/06/2020

Số (4) sai rồi, C5H11 kìa