Câu hỏi:

16/09/2019 102,505

Hợp chất C5H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

C5H10 có π + v= 2 → có 1 vòng hoặc chứa 1 liên kết π

là CH2=CH-CH2-CH2-CH3(1), CH3-CH=CH-CH2-CH3 (2), CH2=C(CH3)-CH2-CH3 (3), CH3-CH(CH3)=CH-CH3 (4), CH3-CH(CH3)-CH=CH2 (5), xiclpentan (6), metylxiclobutan (7), 1,2-đimetylxiclopropan (8); 1,1-đimetylxiclopropan(9), etylxiclopropan (10)

Vậy có 10 đồng phân

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân của C4H8

Xem đáp án » 16/09/2019 207,194

Câu 2:

Hợp chất C5H10 có bao nhiêu đồng phân anken ?

Xem đáp án » 16/09/2019 152,741

Câu 3:

Hợp chất C5H10 mạch hở có bao nhiêu đồng phân cấu tạo ?

Xem đáp án » 16/09/2019 64,022

Câu 4:

Áp dụng quy tắc Maccopnhicop vào trường hợp nào sau đây ?

Xem đáp án » 16/09/2019 61,158

Câu 5:

Có bao nhiêu anken ở thể khí (đktc ) mà khi cho mỗi anken đó tác dụng với dung dịch HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất ?

Xem đáp án » 16/09/2019 60,142

Câu 6:

Cho các chất sau: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2; CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3;

CH3-C(CH3)=CH-CH2; CH2=CH-CH2-CH=CH2; CH3-CH2-CH=CH-CH2-CH3;

CH3-C(CH3)=CH-CH2-CH3; CH3-CH2-C(CH3)=C(C2H5)-CH(CH3)2; CH3-CH=CH-CH3.

Số chất có đồng phân hình học là

Xem đáp án » 16/09/2019 47,542

Bình luận


Bình luận