Câu hỏi:

15/05/2020 9,892

Đặc điểm nào có ở thường biến nhưng không có ở đột biến?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Yếu tố "Giống" trong sản xuất nông nghiệp tương đương với:

Xem đáp án » 15/05/2020 8,620

Câu 2:

Biến đổi nào sau đây không phải là sự mềm dẻo kiểu hình?

Xem đáp án » 15/05/2020 3,743

Câu 3:

Tính trạng nào sau đây có mức phản ứng hẹp?

Xem đáp án » 15/05/2020 3,576

Câu 4:

Trong mối quan hệ giữa kiểu gen, kiểu hình và môi trường được ứng dụng vào sản xuất thì kiểu hình được hiểu là:

Xem đáp án » 15/05/2020 3,118

Câu 5:

Thường biến xảy ra mang tính chất:

Xem đáp án » 15/05/2020 2,659

Câu 6:

Nội dung nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 15/05/2020 2,629

Bình luận


Bình luận