Câu hỏi:

19/05/2020 8,930

Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo nguyên tắc nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là D

Lời giải: Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hình thức dân chủ với những quy chế thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết tham gia trực tiếp quyết định các công việc của cộng đồng, của nhà nước là biểu hiện của hình thức dân chủ nào dưới đây?

Xem đáp án » 19/05/2020 67,939

Câu 2:

Việc làm nào sau đây không thuộc quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân?

Xem đáp án » 19/05/2020 31,510

Câu 3:

Ngoài việc tự ứng cử thì quyền ứng cử của công dân còn được thực hiện bằng con đường nào dưới đây?

Xem đáp án » 19/05/2020 25,210

Câu 4:

Theo pháp lệnh dân chủ ở cơ sở thì những việc dân thảo luận góp ý trước khi chính quyền xã quyết định là

Xem đáp án » 19/05/2020 16,554

Câu 5:

Hình thức dân chủ với những quy chế thiết chế để nhân dân bầu ra người đại diện của mình quyết định các công việc của cộng đồng, của Nhà nước là

Xem đáp án » 19/05/2020 15,304

Câu 6:

Công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội thông qua việc làm nào dưới đây?

Xem đáp án » 19/05/2020 11,937

Câu 7:

Việc nhờ người khác bỏ phiếu hộ khi Nhà nước tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội hoặc Đại biểu Hội đồng nhân dân là vi phạm nguyên tắc nào của Luật Bầu cử?

Xem đáp án » 19/05/2020 11,877

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK