Câu hỏi:

18/09/2019 13,855

Đốt cháy 1,6 gam một este E đơn chức được 3,52 gam CO2 và 1,152 gam H2O. Nếu cho 10 gam E tác dụng với 150ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 16 gam chất rắn khan. Công thức của chất chứa chức axit tạo nên este trên có thể là

Trả lời:

Đáp án A

Ta có nCO2 = 0,08 mol, nH2O = 0,064 mol

→ nO(E)= 1,6-0,08.12-0,064.216 = 0,032 mol

→ C: H : O = 0,08 : (0,064.2) : 0,032 = 5: 8 : 2.

Vì E là este đơn chức công thức phân tử của E là C5H8O2.

Nhận thấy mE + mNaOH = mchất rắn khan

→ E phải là este dạng vòng chứa 5 C.  

CH2-CH2-C=O

|                 |

CH2-CH2-O

Vậy chỉ có A mới thỏa mãn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 4,48 gam hỗn hợp gồm CH3COOC2H5 và CH3COOC6H5 (có tỉ lệ mol là 1:1) tác dụng với 800 ml dung dịch NaOH 0,1M thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì khối lượng chất rắn thu được là

Xem đáp án » 18/09/2019 17,818

Câu 2:

Một hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ đơn chức. Cho X phản ứng vừa đủ với 500 ml dung dịch KOH 1M. Sau phản ứng, thu được hỗn hợp Y gồm hai muối của hai axit cacboxylic và một ancol. Cho toàn bộ lượng ancol thu được ở trên tác dụng với Na (dư), sinh ra 3,36 lít H2 (ở đktc). Hỗn hợp X gồm

Xem đáp án » 18/09/2019 5,748

Câu 3:

Từ hai axit béo: axit stearic; axit panmitic có thể tạo ra tối đa x triglixerit. Giá trị của x là

Xem đáp án » 18/09/2019 4,421

Câu 4:

Cho 18,3 gam hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ đơn chức là dẫn xuất của benzen có cùng công thức phân tử C7H6O2 tác dụng hết với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 10,8 gam Ag. Vậy khi cho 9,15 gam X nói trên tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M, rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng sẽ thu được bao nhiêu gam chất rắn khan ?

Xem đáp án » 18/09/2019 3,432

Câu 5:

Cho 10,2 gam một este đơn chức X tác dụng vừa đủ với 40 gam ddNaOH 15%. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn điều kiện trên của X là

Xem đáp án » 18/09/2019 2,836

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »