Bài tập tổng hợp Este, Lipit cơ bản và nâng cao cực hay có lời giải (P4)

  • 2527 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Một hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ đơn chức. Cho X phản ứng vừa đủ với 500 ml dung dịch KOH 1M. Sau phản ứng, thu được hỗn hợp Y gồm hai muối của hai axit cacboxylic và một ancol. Cho toàn bộ lượng ancol thu được ở trên tác dụng với Na (dư), sinh ra 3,36 lít H2 (ở đktc). Hỗn hợp X gồm

Xem đáp án

Đáp án A

hhX gồm hai chất hữu cơ đơn chức.

X + 0,5 mol KOH → muối của hai axit cacboxylic và một ancol

ancol + Na dư → 0,15 mol H2.

• nKOH = 0,5 mol

nancol = 2 x nH2 = 2 x 0,15 = 0,3 mol < nKOH

Chỉ có 1 chất phản ứng sinh ra rượu.

Mà thu được 2 muối

→ Có một chất là este và 1 chất là axit


Câu 2:

Cho 10 gam chất X (chỉ chứa nhóm chức este có phân tử khối là 100 đvC) tác dụng với 150 ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu được 11,6 gam chất rắn khan và một chất hữu cơ Y. Công thức của Y là

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có MX = 100 → X có công thức phân tử C5H8O2

Ta có nX = 10 : 100 = 0,1 mol < nNaOH = 0,15 mol

→ chất rắn khan chứa muối RCOONa : 0,1 mol và NaOH dư: 0,05 mol

→ 0,1. (R + 67) + 0,05. 40 = 11,6 → R= 29 (C2H5)

Vậy X có công thức C2H5COOCH=CH2.

Khi thủy phân X thu được C2H5COONa và CH3CHO


Câu 3:

Cho m gam một este E vào một lượng vừa đủ KOH đun nóng thu được dung dịch X. Cô cạn X thu được 16,5 gam muối khan của một axit đơn chức và 6,9 gam một ancol đơn chức Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với Na dư thu được 1,68 lít khí (ở đktc). Tên của E là

Xem đáp án

Đáp án B

Giả sử E là RCOOR'

Cô cạn X thu được 16,5 gam muối RCOOK và 6,9 gam R'OH

6,9 gam R'OH + Na → 0,075 mol H2

nR'OH = 0,075 x 2 = 0,15 mol

→ MR'OH = 6,9 : 0,15 = 46

→ MR' = 29 → R' là C2H5-.

nRCOOK = nR'OH = 0,15 mol

 → MRCOOK = 16,5 : 0,15 = 110 → MR = 27

→ R là CH2=CH-

X + KOH → CH2=CHCOOK + CH3CH2OH

Vậy X là CH2=CHCOOCH2CH3 → etyl acrylat


Câu 4:

Cho 10,2 gam một este đơn chức X tác dụng vừa đủ với 40 gam ddNaOH 15%. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn điều kiện trên của X là

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có nNaOH = 0,15 mol

Nếu X là este đơn chức của phenol

→ nX = 0,5nNaOH = 0,075 mol→ MX = 136 (C8H8O2)

Các đồng phân thỏa mãn là HCOOC6H5-CH3 (o,p,m) và CH3COOC6H5

Nếu X là este đơn chức không chứa gốc phenol

→ nX = nNaOH = 0,15 mol → MX = 68. Không tìm được este đơn chức thỏa mãn


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận