Bài tập tổng hợp Este, Lipit cơ bản và nâng cao cực hay có lời giải (P1)

  • 2529 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Benzyl axetat là một este có mùi thơm của hoa nhài. Công thức của benzyl axetat là

Xem đáp án

Đáp án B

benzyl axetat lại là mùi hoa nhài.

theo tên ta cũng có thế viết được CTCT của nó là CH3COOCH2C6H5

Vậy ta chọn đáp án D.

► Thêm: một số mùi este thông dụng khác

isoamyl axetat: đây là mùi chuối chín: CTPT: CH3COOCH2CH2CH(CH3)2.

etyl butirat và etyl propionat: là mùi dứa.

geranyl axetat: mùi hoa hồng.


Câu 2:

Este nào sau đây khi thủy phân trong môi trường kiềm tạo ra 2 muối hữu cơ ?

Xem đáp án

Đáp án B

C6H5COOCH2CH=CH2 + NaOH → C6H5COONa + CH2=CH-CH2OH

CH2=CHCH2COOC6H5 + 2NaOH → CH2=CHCOONa + C6H5ONa + H2O

CH3COOCH=CHC6H5 + NaOH → CH3COONa + C6H5CH2CHO

C6H5CH2COOCH=CH2 + NaOH → C6H5CH2COONa + CH3CHO


Câu 3:

Este nào sau đây thủy phân cho hỗn hợp 2 chất hữu cơ đều tham gia phản ứng tráng bạc?

Xem đáp án

Đáp án D

CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C3H5OH

CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3CHO

HCOOCH2CH=CH2 + NaOH → HCOONa + CH2=CHCH2OH

HCOOCH=CH-CH3 + NaOH → HCOONa + CH3-CH2CHO

Este thủy phân cho hỗn hợp hai chất hữu cơ đều tham gia phản ứng tráng bạc là HCOOCH=CH-CH3


Câu 4:

Mệnh đề nào sau đây không đúng ?

Xem đáp án

Đáp án B

Đáp án A đúng. Metyl fomat là HCOOCH3 có CTPT là C2H4O2.

Đáp án B sai vì metyl fomat là este của axit fomic.

Đáp án C đúng. HCOOCH3 + 2AgNO3 + 3NH3 to CH3COONH4 + 2Ag↓ + 3NH3 + H2O

Đáp án D đúng. HCOOCH3 + H2O to HCOOH + CH3OH.


Câu 5:

Hợp chất X có CTPT C4H6O2. Khi thủy phân X thu được 1 axit Y và 1 anđehit Z. Oxi hóa Z thu được Y. Trùng hợp X cho ra 1 polime. CTCT của X là

Xem đáp án

Đáp án C

HCOOC3H5 + H2to HCOOH + C3H5OH

Oxi hóa C3H5OH không thu được HCOOH → không thỏa mãn.

• C2H3COOCH3 + H2O toC2H3COOH + CH3OH

Oxi hóa CH3OH không thu được C2H3COOH → không thỏa mãn.

• CH3COOC2H3 + H2O toCH3COOH + CH3CHO

CH3CHO + 0,5O2 toCH3COOH

nCH3COOCH=CH2 to,xt-(-CH(OCOCH3)-CH2-)n-

→ thỏa mãn.

• C3H5COOH không bị thủy phân → không thỏa mãn.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận