Bài tập tổng hợp Este, Lipit cơ bản và nâng cao cực hay có lời giải (P2)

  • 2528 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Chất X có công thức phân tử C4H6O2. Cho m gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 2 gam NaOH, tạo ra 4,1 gam muối. Kết luận nào sau đây là đúng cho chất X ?

Xem đáp án

Đáp án C

nNaOH = 0,05 mol.

Giả sử muối là RCOONa

nRCOONa = 0,05 mol → MRCOONa = 4,1 : 0,05 = 82 → MR = 15

→ Muối là CH3COONa

Vậy X là CH3COOCH=CH2.

Đáp án A sai vì X không có phản ứng tráng bạc.

Đáp án B sai vì X không làm quỳ tím đổi màu.

Đáp án C thỏa mãn.

Đáp án D sai vì X không có phản ứng tráng bạc nhưng làm mất màu nước brom


Câu 2:

Cho a gam chất hữu cơ X chứa C, H, O tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, sau đó chưng khô thì phần bay hơi chỉ có 1,8 gam nước, phần chất rắn khan còn lại chứa hai muối của natri có khối lượng 11,8 gam. Nung hai muối này trong oxi dư, sau khi phản ứng hoàn toàn, ta thu được 7,95 gam Na2CO3; 7,28 lít khí CO2 (đktc) và 3,15 gam nước. Công thức đơn giản nhất của X là:

Xem đáp án

Đáp án A

nH2O = 0,1 mol

nNa2CO3 = 0,075 mol; nCO2 = 0,325 mol; nH2O = 0,175 mol.

nNaOH = 2 x nNa2CO3 = 2 x 0,075 = 0,15 mol.

nC trong X = nNa2CO3 + nCO2 = 0,075 + 0,325 = 0,4 mol.

Bảo toàn H trong X: nH trong X = 0,1 x 2 + 0,175 x 2 - 0,15 = 0,4.

Theo BTKL: a = 11,8 + 1,8 - 0,15 x 40 = 7,6 gam  Giả sử X là CxHyOz

Vậy x : y : z = 0,4 : 0,4 : 0,15 = 8 : 8 : 3

Vậy CTĐGN của X là C8H8O


Câu 3:

Khi thuỷ phân 0,1 mol este X được tạo bởi một ancol đa chức với một axit cacboxylic đơn chức cần dùng vừa đủ 12 gam NaOH. Mặt khác để thuỷ phân 6,35 gam X cần dùng 3 gam NaOH và thu được 7,05 gam muối. Công thức của X là:

Xem đáp án

Đáp án C

0,1 mol este X + 0,3 mol NaOH → X là este 3 chức.

• 6,35 gam X + 0,075 mol NaOH → 7,05 gam muối

nX = 0,075 : 3 = 0,025 mol, nancol = 0,025 mol

Theo BTKL: mancol = 6,35 + 3 - 7,05 = 2,3 gam

→ Mancol = 2,3 : 0,025 = 92 → glyxerol

→ X có dạng (RCOO)3C3H5

MX = 6,35 : 0,025 = 254 → MR = 27 → R là C2H3-

Vậy X là (C2H3COO)3C3H5


Câu 4:

Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ. X phản ứng với dung dịch KOH vừa đủ, cần dùng 100ml dung dịch KOH 5M. Sản phẩm phản ứng gồm muối của một axit cacboxylic đơn chức và hai ancol đơn chức. Cho toàn bộ lượng ancol tác dụng hết với Na thu được 8,96 lít H2 (đktc). X gồm:

Xem đáp án

Đáp án D

hhX gồm hai chất hữu cơ đơn chức.

X + 0,5 mol KOH → muối của hai axit cacboxylic và một ancol

ancol + Na dư → 0,15 mol H2.

• nKOH = 0,5 mol

nancol = 2 x nH2 = 2 x 0,15 = 0,3 mol < nKOH

Chỉ có 1 chất phản ứng sinh ra rượu.

Mà thu được 2 muối → Có một chất là este và 1 chất là axit


Câu 5:

Bài 30. X là một este đơn chức không tham gia phản ứng tráng bạc, khi thủy phân hoàn toàn 4,3 gam X bằng dung dịch NaOH vừa đủ rồi chưng cất sản phẩm được muối Y và phần bay hơi Z. Cho Z phản ứng với Cu(OH)2 dư trong điều kiện thích hợp thu được 7,2 gam kết tủa đỏ gạch. Khối lượng của muối thu được là:

Xem đáp án

Đáp án D

Z + Cu(OH)2 → 0,05 mol ↓Cu2O

Vậy Z là anđehit (Z có số C ≥ 2 vì Z là sản phẩm của phản ứng thủy phân X)

→ nZ = 0,05 mol.

nX = nZ = 0,05 mol → MX = 4,3 : 0,05 = 86 → X là C4H6O2.

Mà X không tham gia phản ứng tráng bạc → X là CH3COOCH=CH2

→ mCH3COONa = 0,05 x 82 = 4,1 gam


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận