Câu hỏi:

30/05/2020 228

Theo em, qua những đề nghị nêu trên, Nguyễn Trường Tộ mong muốn điều gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Người đầu sau kính trọng Nguyễn Trường Tộ vì ông là người học rộng tài cao, yêu tổ quốc, hết lòng suy nghĩ cho đất nước.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vua quan nhà Nguyễn có ý kiến như thế nào đối với những đề nghị của Nguyễn Trường Tộ?

Xem đáp án » 30/05/2020 865

Câu 2:

Hãy nêu những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ?

Xem đáp án » 30/05/2020 372

Bình luận


Bình luận