Câu hỏi:

30/05/2020 866

Vua quan nhà Nguyễn có ý kiến như thế nào đối với những đề nghị của Nguyễn Trường Tộ?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Trước những đề nghị của Nguyễn Trường Tộ các quan trong triều có nhiều ý kiến trái ngược, người đồng tình, người phản đối.

- Vua Tự Đức không nghe theo đề nghị của Nguyễn Trường Tộ. Vua cho rằng dùng phương pháp cũ đã đủ điều khiển đất nước.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy nêu những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ?

Xem đáp án » 30/05/2020 372

Câu 2:

Theo em, qua những đề nghị nêu trên, Nguyễn Trường Tộ mong muốn điều gì?

Xem đáp án » 30/05/2020 228

Bình luận


Bình luận