Câu hỏi:

30/05/2020 372

Hãy nêu những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Mở rộng quan hệ với nhiều nước, thông thương với thế giới.

- Thuê người nước ngoài giúp nhân dân ta khai thác nguồn lợi về biển, rừng, đất đai, khoáng sản.

- Mở các trường dạy đóng tàu, đúc súng, sử dụng máy móc,…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vua quan nhà Nguyễn có ý kiến như thế nào đối với những đề nghị của Nguyễn Trường Tộ?

Xem đáp án » 30/05/2020 865

Câu 2:

Theo em, qua những đề nghị nêu trên, Nguyễn Trường Tộ mong muốn điều gì?

Xem đáp án » 30/05/2020 227

Bình luận


Bình luận