Câu hỏi:

31/05/2020 607

Em hãy nêu những khó khăn của nước ta sau Cách mạng Tháng Tám?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Ngay sau cách mạng, các nước đế quốc cấu kết thế lực phản động bao vây chống phá chính quyền non trẻ.

- Lũ lụt, hạn hán tàn phá nông nghiệp.

- Nạn đói cướp đi sinh mạng hơn 2 triệu đồng bào.

- Hơn 90% đồng bào mù chữ. Tệ nạn xã hội thường xuyên xảy ra.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhân dân ta đã làm gì để chống lại “giặc đói” và “giặc dốt”?

Xem đáp án » 31/05/2020 2,467

Câu 2:

Vì sao nói: Ngay sau Cách mạng tháng Tám, nước ta ở trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc”?

Xem đáp án » 31/05/2020 1,665

Bình luận


Bình luận