Câu hỏi:

06/06/2020 679

Tìm x:

x × 1,4 = 2,8 × 1,5

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

x × 1,4 = 2,8 × 1,5

x × 1,4 = 4,2

x = 4,2 : 1,4

x = 3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặt tính rồi tính:

17,15 : 4,9

Xem đáp án » 06/06/2020 5,235

Câu 2:

Đặt tính rồi tính:

37,825 : 4,25

Xem đáp án » 06/06/2020 4,183

Câu 3:

Đặt tính rồi tính:

0,2268: 0,18

Xem đáp án » 06/06/2020 3,891

Câu 4:

Tính:

51,2 : 3,2 – 4,3 × ( 3 – 2,1) - 2,68 = ………………

Xem đáp án » 06/06/2020 2,253

Câu 5:

Tìm x:

1,02 × x = 3,57 × 3,06

Xem đáp án » 06/06/2020 1,746

Câu 6:

Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 161,5m2, chiều rộng 9,5m. Tính chu vi mảnh đất hình chữ nhật đó.

Xem đáp án » 06/06/2020 340

Bình luận


Bình luận