Câu hỏi:

06/06/2020 9,117

Choose the best answer to complete these following sentences

The most important thing is that we ……… foreign tourists come back to Viet Nam again .

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Dịch: Điều quan trọng nhất là chúng tôi khiến du khách nước ngoài quay trở lại Việt Nam một lần nữa.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best answer to complete these following sentences

I wish my parents could put themselves in my ______

Xem đáp án » 06/06/2020 27,554

Câu 2:

Choose the best answer to complete these following sentences

Do you need to be that stressed______?

Xem đáp án » 06/06/2020 11,319

Câu 3:

Choose the best answer to complete these following sentences

We are going to visit Ha Long Bay ______ is one of the most interesting places of the North.

Xem đáp án » 06/06/2020 2,087

Câu 4:

Choose the best answer to complete these following sentences

My mother is a strong person. She stays_____ even in the worst situations

Xem đáp án » 06/06/2020 2,025

Câu 5:

Choose the best answer to complete these following sentences

The ________ of the volcano was predicted in advance, so no one was injured.

Xem đáp án » 06/06/2020 1,845

Câu 6:

Choose the best answer to complete these following sentences

It …………that some foreigners had collected rubbish on Cat Ba Beach.

Xem đáp án » 06/06/2020 1,676

Bình luận


Bình luận