Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 9 Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 1163 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the best answer to complete these following sentences

A ________ is a very strong wind that goes quickly around in a circle.

Xem đáp án

Đáp án: B

Dịch: Lốc xoáy là một cơn gió rất mạnh thổi nhanh xung quanh thành một vòng tròn.


Câu 2:

Choose the best answer to complete these following sentences

The ________ of the volcano was predicted in advance, so no one was injured.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Vị trí trống cần danh từ

Dịch: Sự phun trào của núi lửa đã được dự đoán trước, vì vậy không ai bị thương.


Câu 3:

Choose the best answer to complete these following sentences

A man ___________ sell cars.

Xem đáp án

Đáp án: A

Dịch: Một người đàn ông mà chúng tôi biết bán xe.


Câu 4:

Choose the best answer to complete these following sentences

I know a man ___________ at Jones & Roe.

Xem đáp án

Đáp án: B

Dịch: Tôi biết một người đàn ông làm việc tại Jones & Roe.


Câu 5:

Choose the best answer to complete these following sentences

Take the food _________ on the table.

Xem đáp án

Đáp án: B

Dịch: Lấy thức ăn trên bàn đi.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận