Câu hỏi:

06/06/2020 1,423

Choose the best answer to complete these following sentences

Physical changes are different for every, so you don’t need to feel embarrased or______

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Dịch: Thay đổi về thể chất là khác nhau đối với mỗi người, vì vậy bạn không cần phải cảm thấy bối rối hay căng thẳng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best answer to complete these following sentences

I wish my parents could put themselves in my ______

Xem đáp án » 06/06/2020 27,533

Câu 2:

Choose the best answer to complete these following sentences

Do you need to be that stressed______?

Xem đáp án » 06/06/2020 11,311

Câu 3:

Choose the best answer to complete these following sentences

The most important thing is that we ……… foreign tourists come back to Viet Nam again .

Xem đáp án » 06/06/2020 9,103

Câu 4:

Choose the best answer to complete these following sentences

We are going to visit Ha Long Bay ______ is one of the most interesting places of the North.

Xem đáp án » 06/06/2020 2,082

Câu 5:

Choose the best answer to complete these following sentences

My mother is a strong person. She stays_____ even in the worst situations

Xem đáp án » 06/06/2020 2,025

Câu 6:

Choose the best answer to complete these following sentences

The ________ of the volcano was predicted in advance, so no one was injured.

Xem đáp án » 06/06/2020 1,839

Câu 7:

Choose the best answer to complete these following sentences

It …………that some foreigners had collected rubbish on Cat Ba Beach.

Xem đáp án » 06/06/2020 1,671

Bình luận


Bình luận