Câu hỏi:

07/06/2020 473

Chép vào vở đoạn thơ và dùng dấu gạch chéo để phân cách các từ trong hai câu thơ cuối đoạn. Ghi lại các từ đơn, từ phức trong đoạn thơ:

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chỉ / còn / truyện cổ / thiết tha/

Cho / tôi / nhận mặt / ông cha / của / mình

Rất / công bằng / rất / thông minh /

Vừa / độ lượng / lại / đa tình / đa mạng /

- Từ đơn: rất, vừa, lại

- Từ phức: công bằng, thông minh, độ lượng, đa tình, đa mạng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy tìm trong từ điển và ghi lại

- 3 từ đơn; 3 từ phức

Xem đáp án » 07/06/2020 345

Câu 2:

Đặt câu với một từ đơn hoặc với một từ phức tìm được ở trên

Xem đáp án » 07/06/2020 169

Bình luận


Bình luận