Câu hỏi:

14/06/2020 168

Đánh dấu x vào (. . .) trước câu trả lời đúng

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Trong số các loài thú dưới đây, loài nào sống ở nơi băng tuyết?

   (. . .) Hươu sao

   (. . .) Chó sói

   (. . .) Thỏ rừng

   ( X ) Gấu trắng

b) Trong số các loài thú dưới đây, loài nào sống trong hang?

   (. . .) Hươu sao

   (. . .) Chó sói

   ( X ) Thỏ rừng

   ( X ) Gấu trắng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quan sát các hình trang 106, 107 trong sách giáo khoa và kể tên các loài thú có một trong các đặc điểm sau:

Xem đáp án » 14/06/2020 420

Câu 2:

a) Các loài thú có trong hình trang 106, 107 thường sống ở đâu?

b) Kể tên một số việc cần làm để bảo vệ các loài thú rừng mà bạn biết.

Xem đáp án » 14/06/2020 257

Bình luận


Bình luận