Câu hỏi:

18/06/2019 30,943

Trộn 5,4 gam bột Al với 17,4 gam bột Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm (trong điều kiện không có không khí). Giả sử chỉ xảy ra phản ứng khử Fe3O4 thành Fe. Hòa tan hoàn toàn chất rắn sau phản ứng bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư) thu được 5,376 lít khí H2 (ở đktc). Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm và số mol H2SO4 đã phản ứng là: 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

nAl = 0,2 mol ; nFe3O= 0,075 mol ; nH2 = 0,24 mol 
 Phản ứng xảy ra không hoàn toàn: 

8Al + 3Fe3O4 → 4Al2O3 + 9Fe 

 x                        0,5x (mol) 

Hòa tan chất rắn (Fe, Al dư)  vào H2SO4 H2

BT e ta có: 2.nFe + 3.nAl = 2.nH2

9/8.x.2 + (0,2 – x).3 = 0,24.2 ⇒ x = 0,16 mol ⇒ Hphản ứng = 0,16/0,2 = 80%
BT e
nH+phản ứng = 2.nFe + 3.nAl + 6.nAl2O3 + 8.nFe3O4 = 0,36 + 0,12 + 0,48 + 0,12 = 1,08 mol 
⇒ nH2SO4phản ứng = 1,08/2 = 0,54mol

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít CO2 ở (đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M, sinh ra m gam kết tủa. Giá trị của m là:

Xem đáp án » 18/06/2019 235,885

Câu 2:

Hòa tan hoàn toàn 8,9 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn bằng lượng vừa đủ 500 ml dung dịch HNO3 1M. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 1,008 lít khí N2O (đktc) duy nhất và dung dịch X chứa m gam muối. Giá trị của m là

Xem đáp án » 18/06/2019 88,386

Câu 3:

Hòa tan hoàn toàn a gam bột Al vào dung dịch HNO3 dư thu được 8,96 lít (đktc) gồm hỗn hợp hai khí NO và N2O là sản phẩm khử duy nhất và có tỉ lệ số mol lần lượt  là 1: 3. Giá trị của a là

Xem đáp án » 18/06/2019 62,040

Câu 4:

Nhận biết Al, Mg, Al2O3 dùng:

Xem đáp án » 18/06/2019 55,207

Câu 5:

Hoà tan hoàn toàn 8,94 gam hỗn hợp gm Na, K và Ba vào nưc, thu đưc dung dch X và 2,688 lít khí H2 (đktc). Dung dch Y gm HCl và H2SO4, tlmol tương ứng là 4 : 1. Trung hoà dung dch X bởi dung dch Y, tổng khối lưng các muối đưc tạo ra là

Xem đáp án » 18/06/2019 54,335

Câu 6:

Cho 200ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M; lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là:

Xem đáp án » 18/06/2019 30,276

Bình luận


Bình luận