100 câu trắc nghiệm Kim loại kiềm, Kiềm thổ, Nhôm nâng cao (P3)

  • 5457 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trộn 5,4g bột Al với 17,4g bột Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm (giả sử chỉ xảy ra phản ứng khử Fe2O3 thành Fe). Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng dung dịch H2SO4 loãng, dư thì thu được 5,376 lít H2 (dktc). Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là:

Xem đáp án

Đáp án D

Gọi số mol Fe3O4 phản ứng là x mol

Vì hiệu suất không đạt 100% nên cả Al và Fe3O4 đều chưa phản ứng hết.

Hỗn hợp rắn sau phản ứng gồm Al dư, Fe3O4 dư, Al2O3 và Fe.

Theo phản ứng: nAl phản ứng = 8/3 x  mol nAl dư = (0,2 – 8/3 x) mol


Câu 2:

Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án D

nOH-=0,006  +  2.0,012 = 0,03(mol)

nCO2 = 0,02(mol)

Có: 1<nOH-nCO2<2nên tạo ra 2 ion số mol bằng nhau = 0,01mol

Khối lượng kết tủa = 0,01.197=1,97(g)


Câu 3:

Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M và NaHCO3 0,2M , sau phản ứng thu được số mol CO2 là:

Xem đáp án

Đáp án B

Na2CO3 +  HCl → NaHCO3 +  NaCl

 0,02 →      0,02   →  0,02

NaHCO3 +  HCl → NaCl + CO2 + H2O

                    0,01 →              0,01

 

=> n CO­2 = 0,01mol


Câu 4:

Hòa tan hết 17,94 gam một kim loại kiềm vào một lượng nước dư thu được dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng với 36,92 gam P2O5 thì thu được dung dịch Y chỉ chứa hai muối có nồng độ mol bằng nhau. Kim loại kiềm là

Xem đáp án

Đáp án A

nH3PO = 2nP­2O5   = 2.36,92/142 = 0,52 mol

M  +  H2O  →  MOH +  ½ H2

Phản ứng xảy ra theo thứ tự:

 H3 PO  +  MOH  →  MH2PO+ H2O

MH2PO +  MOH  →  M2HPO+ H2O

M2HPO +  MOH  →  M3PO+  H2O

Xét hai trường hợp:

TH1:  Hai muối là  M2HPO và MH2PO n MH2PO4    =   nM2HPO  = 0,26

nM= nMH2PO + 2n M2HPO  = 0,78 mol M = 17,94/0,78 = 23(Na)

TH2: Hai muối là: M2HPO và M3PO      n M2HPO  =   n M3PO= 0,26

nM = 2n M2HPO + 3nM3PO = 1,3 mol M = 17,94/1,3 = 13,8(loại)


Câu 5:

Trộn 5,4 gam bột Al với 17,4 gam bột Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm (trong điều kiện không có không khí). Giả sử chỉ xảy ra phản ứng khử Fe3O4 thành Fe. Hòa tan hoàn toàn chất rắn sau phản ứng bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư) thu được 5,376 lít khí H2 (ở đktc). Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm và số mol H2SO4 đã phản ứng là: 

Xem đáp án

Đáp án D

nAl = 0,2 mol ; nFe3O= 0,075 mol ; nH2 = 0,24 mol 
 Phản ứng xảy ra không hoàn toàn: 

8Al + 3Fe3O4 → 4Al2O3 + 9Fe 

 x                        0,5x (mol) 

Hòa tan chất rắn (Fe, Al dư)  vào H2SO4 H2

BT e ta có: 2.nFe + 3.nAl = 2.nH2

9/8.x.2 + (0,2 – x).3 = 0,24.2 ⇒ x = 0,16 mol ⇒ Hphản ứng = 0,16/0,2 = 80%
BT e
nH+phản ứng = 2.nFe + 3.nAl + 6.nAl2O3 + 8.nFe3O4 = 0,36 + 0,12 + 0,48 + 0,12 = 1,08 mol 
⇒ nH2SO4phản ứng = 1,08/2 = 0,54mol


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận