100 câu trắc nghiệm Kim loại kiềm, Kiềm thổ, Nhôm nâng cao (P1)

  • 9152 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Cho 2g kim loại nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 5,55g muối clorua. Kim loại đó là kim loại nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án  C

Gọi M là kim loại nhóm II, số mol là x

  M + 2HCl " MCl2 + H2

 

x(mol)              x(mol)

Theo đề bài ra ta có hệ phương trình:

 


Câu 3:

Trộn 8,1 (g) bột Al với 48g bột Fe2O3 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không có không khí, kết thúc thí nghiệm lượng chất rắn thu được là:

Xem đáp án

Đáp án B

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

mc.rắn =  mAl + mFe2O3 = 8,1 + 48 = 56,1 g


Câu 4:

Cho 10g một kim loại kiềm thổ tác dụng với H2O, thu được 6,11 lít khí H2 (ở 250C và 1 atm). Hãy xác định tên của kim loại kiềm thổ đã dùng.

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có nH2=PVRT=1.6,110,082.(273+25)=0,25 mol

Gọi A là kí hiệu, nguyên tử khối của kim loại.

10/A= 0,24 A = 40 (Ca)


Câu 5:

Nhận biết Al, Mg, Al2O3 dùng:

Xem đáp án

Đáp án D

Lần lượt cho NaOH vào các mẫu thử. Chất rắn tan có khí thoát ra là Al, tan không có khí là Al23, không tan là MgO.

PTHH:

Al + NaOH + H2O " NaAlO2 + 3/2 H2

Al2O3 + 2NaOH " 2NaAlO2 + H2O


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận