100 câu trắc nghiệm Kim loại kiềm, Kiềm thổ, Nhôm nâng cao (P4)

  • 5099 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Dung dịch X chứa 0,12 mol Na+; x mol SO42- ; 0,12 mol Cl- và 0,05 mol NH4+ . Cho 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào X đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là  

Xem đáp án

Đáp án C

Có dung dịch X gồm NaCl (0,12 mol), và (NH4)2SO4 (0,025 mol)

(NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + 2NH3 + 2H2O

Sau phản ứng dư: 0,005 mol Ba(OH)2 trong dung dịch

m= 0,12.58,5 + 0,005.171 = 7,875 gam


Câu 3:

Hòa tan hoàn toàn 3,60 gam Mg trong 500 ml dung dịch HNO3 0,80M, phản ứng kết thúc thu được 448 ml một khí X (ở đktc) và dung dịch Y có khối lượng lớn hơn khối lượng dung dịch HNO3 ban đầu là 3,04 gam. Để phản ứng hết với các chất trong Y cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 2M. Giá trị của V là:

Xem đáp án

Đáp án D

Bảo toàn khối lượng: mdung dịch tăng = mMg – mX  mX = 3,6 – 3,04 = 0,56(g).

MX = 0,56 : 0,02 = 28 (N2)

 Chú ý: "hòa tan hoàn toàn"  Mg hết.

Bảo toàn electron: 2nMg = 10nN2 + 8nNH4NO3  nNH4NO3 = 0,0125 mol.

Bảo toàn nguyên tố Nitơ: ∑nNO3/Y = 0,4 – 0,02 × 2 – 0,0125 = 0,3475 mol.

Bảo toàn nguyên tố Natri: nNaOH = nNaNO3 = 0,3475 mol V = 173,75 ml


Câu 5:

Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được dung dịch Y, chất rắn Z và 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Y, thu được 39 gam kết tủa. Giá trị của m là:

Xem đáp án

Đáp án C

nH2 = 0,15 mol ; nAl(OH)3 = 0,5 mol 
- Hỗn hợp rắn X gồm: Fe, Al2O3 (x mol) và Al dư (y mol) 
PTHH:
2Al + 2NaOH + 6H2O → 2Na[Al(OH)4] + 3H2 
Al2O+ 2NaOH + 3H2O → 2Na[Al(OH)4
CO+ Na[Al(OH)4] → Al(OH)3 + NaHCO3 

 nH2 = 0,15 mol → y = 0,1 mol 
Áp dụng ĐLBT nguyên tố với Al: 2x + y = 0,5 → x = 0,2 mol 
Áp dụng ĐLBT nguyên tố với O: nO(Fe3O4) = nO(Al2O3) = 0,2.3=0,6 mol

 nFe3O4 = 0,15mol 
Áp dụng nguyên tố với Fe: nFe = 3nF3O4 = 3.0,15 = 0,45 mol 
Áp dụng khối lượng: m = 0,45.56 + 0,2.102 + 0,1.27 = 48,3 gam


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận