Câu hỏi:

18/06/2019 3,766

Hòa tan hết 17,94 gam một kim loại kiềm vào một lượng nước dư thu được dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng với 36,92 gam P2O5 thì thu được dung dịch Y chỉ chứa hai muối có nồng độ mol bằng nhau. Kim loại kiềm là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

nH3PO = 2nP­2O5   = 2.36,92/142 = 0,52 mol

M  +  H2O  →  MOH +  ½ H2

Phản ứng xảy ra theo thứ tự:

 H3 PO  +  MOH  →  MH2PO+ H2O

MH2PO +  MOH  →  M2HPO+ H2O

M2HPO +  MOH  →  M3PO+  H2O

Xét hai trường hợp:

TH1:  Hai muối là  M2HPO và MH2PO n MH2PO4    =   nM2HPO  = 0,26

nM= nMH2PO + 2n M2HPO  = 0,78 mol M = 17,94/0,78 = 23(Na)

TH2: Hai muối là: M2HPO và M3PO      n M2HPO  =   n M3PO= 0,26

nM = 2n M2HPO + 3nM3PO = 1,3 mol M = 17,94/1,3 = 13,8(loại)

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít CO2 ở (đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M, sinh ra m gam kết tủa. Giá trị của m là:

Xem đáp án » 18/06/2019 236,053

Câu 2:

Hòa tan hoàn toàn 8,9 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn bằng lượng vừa đủ 500 ml dung dịch HNO3 1M. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 1,008 lít khí N2O (đktc) duy nhất và dung dịch X chứa m gam muối. Giá trị của m là

Xem đáp án » 18/06/2019 88,652

Câu 3:

Hòa tan hoàn toàn a gam bột Al vào dung dịch HNO3 dư thu được 8,96 lít (đktc) gồm hỗn hợp hai khí NO và N2O là sản phẩm khử duy nhất và có tỉ lệ số mol lần lượt  là 1: 3. Giá trị của a là

Xem đáp án » 18/06/2019 62,081

Câu 4:

Nhận biết Al, Mg, Al2O3 dùng:

Xem đáp án » 18/06/2019 55,279

Câu 5:

Hoà tan hoàn toàn 8,94 gam hỗn hợp gm Na, K và Ba vào nưc, thu đưc dung dch X và 2,688 lít khí H2 (đktc). Dung dch Y gm HCl và H2SO4, tlmol tương ứng là 4 : 1. Trung hoà dung dch X bởi dung dch Y, tổng khối lưng các muối đưc tạo ra là

Xem đáp án » 18/06/2019 54,697

Câu 6:

Trộn 5,4 gam bột Al với 17,4 gam bột Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm (trong điều kiện không có không khí). Giả sử chỉ xảy ra phản ứng khử Fe3O4 thành Fe. Hòa tan hoàn toàn chất rắn sau phản ứng bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư) thu được 5,376 lít khí H2 (ở đktc). Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm và số mol H2SO4 đã phản ứng là: 

Xem đáp án » 18/06/2019 30,978

Câu 7:

Cho 200ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M; lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là:

Xem đáp án » 18/06/2019 30,315

Bình luận


Bình luận