Câu hỏi:

01/07/2020 259

Choose the correct answer

How old is your _______? – He’s thirty four.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the correct answer

What is Mai doing? – She _______.

Xem đáp án » 01/07/2020 2,698

Câu 2:

Fill in the blanks

There _______ six books on the table.

Xem đáp án » 01/07/2020 1,144

Câu 3:

Odd one out.

Xem đáp án » 01/07/2020 909

Câu 4:

Fill in the blanks.

Hello, my name _______ Hoa. I _______ 8 years old.

Xem đáp án » 01/07/2020 849

Câu 5:

Read and complete the table:

Her house is in the town. There are eight rooms. There are three bedrooms, two living rooms and two bathrooms in the house. There is one kitchen in the house. It is large.

Xem đáp án » 01/07/2020 826

Câu 6:

Fill in the blanks.

We go to school _______ bike.

Xem đáp án » 01/07/2020 595

Câu 7:

Odd one out.

Xem đáp án » 01/07/2020 518

Bình luận


Bình luận