Câu hỏi:

02/07/2020 764

Thế giới quan của con người là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo em quan điểm của triết học Mác-Lênin, vận động là

Xem đáp án » 02/07/2020 13,832

Câu 2:

Trong các dạng vận động dưới đây, dạng vận động nào được coi là phát triển?

Xem đáp án » 02/07/2020 10,261

Câu 3:

Dưới góc độ triết học, định nghĩa nào sau đây về ‘Phương pháp luận’ là đúng

Xem đáp án » 02/07/2020 4,658

Câu 4:

Chọn phương án thích hợp điền vào chỗ trống: “...là phương pháp xem xét các sự vật hiện tượng trong mối liên hệ ràng buộc, tác động qua lại lẫn nhau và phát triển không ngừng»

Xem đáp án » 02/07/2020 3,230

Câu 5:

Tư tưởng căn bản của thế giới quan duy vật là

Xem đáp án » 02/07/2020 2,934

Câu 6:

Phát triển là quá trình diễn ra

Xem đáp án » 02/07/2020 2,824

Câu 7:

Phương thức tồn tại của thế giới vật chất là

Xem đáp án » 02/07/2020 1,742

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »