Câu hỏi:

23/10/2020 10,392

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

If the teacher were here now, we’d ask him the difference __________ “science” and “technology”.

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Giải thích: the difference between N and N: sự khác biệt giữa…và…

Dịch: Nếu thầy ở đây ngay bây giờ, chúng tôi sẽ hỏi ông sự khác nhau giữa “khoa học” và “công nghệ”.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

He said: “I like to do physics experiments.”

Xem đáp án » 08/07/2020 11,382

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

“I will hand in my assignment to the teacher tomorrow.” Alan said to me.

Xem đáp án » 08/07/2020 10,001

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Artificial intelligence (AI) is an area of __________ concerned with making computers copy intelligent human behaviour.

Xem đáp án » 23/10/2020 9,810

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

The teacher __________ me that I had better devote more time to doing scientific researches.

Xem đáp án » 08/07/2020 9,002

Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

The first experiment was __________, so we need to do another one.

Xem đáp án » 08/07/2020 8,012

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

There are a lot of benefits to do __________ researches.

Xem đáp án » 08/07/2020 6,485

Bình luận


Bình luận