Câu hỏi:

08/07/2020 8,022

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

The first experiment was __________, so we need to do another one.

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Giải thích: unsuccessful: không thành công

Dịch: Thí nghiệm đầu tiên không thành công nên chúng tôi cần phải làm cái khác.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

He said: “I like to do physics experiments.”

Xem đáp án » 08/07/2020 11,399

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

If the teacher were here now, we’d ask him the difference __________ “science” and “technology”.

Xem đáp án » 23/10/2020 10,404

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

“I will hand in my assignment to the teacher tomorrow.” Alan said to me.

Xem đáp án » 08/07/2020 10,017

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Artificial intelligence (AI) is an area of __________ concerned with making computers copy intelligent human behaviour.

Xem đáp án » 23/10/2020 9,825

Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

The teacher __________ me that I had better devote more time to doing scientific researches.

Xem đáp án » 08/07/2020 9,015

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

There are a lot of benefits to do __________ researches.

Xem đáp án » 08/07/2020 6,498

Bình luận


Bình luận