Bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 11 Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 2431 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Archaeology are digging the ground to __________ that site.

Xem đáp án

Đáp án:A

Giải thích: explore: khám phá

Dịch: Các nhà khảo cổ học đang đào khu đất để khám phá chỗ đó


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

I really hope my dream will become a __________ in the future

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: become a reality: trở thành hiện thực

Dịch: Tôi thực sự hi vọng ước mơ của tôi sẽ trở thành hiện thực trong tương lai.


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

I want to go to the supermarket to buy some __________ bulbs.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: light bulb: bóng đèn

Dịch: Tôi muốn đi siêu thị để mua ít bóng đèn điện


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

We are trying to __________ the problem with the steam engin

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: solve the problem: giải quyết vấn đề

Dịch: Chúng tôi đang cố giải quyết vấn đề với đầu máy hơi nước.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

There are a lot of benefits to do __________ researches.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: scientific research: nghiên cứu khoa học

Dịch: Có nhiều lợi ích khi làm nghiên cứu khoa học.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Huong Thi Nguyen

Bình luận


Bình luận

Phương Duy Bảo
20:55 - 14/04/2023

6c