Câu hỏi:

18/06/2019 17,374

Thí nghiệm nào sau đây có kết tủa sau phản ứng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án  D

Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3 thu được kết tủa:

3NH3 + 3H2O + AlCl3  Al(OH)3 + 3NH4Cl

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hiện tượng gì xảy ra khi cho dung dịch NaOH vào ống nghiệm có chứa dung dịch FeCl2?

Xem đáp án » 18/06/2019 54,495

Câu 2:

Khi thêm dung dịch Na2CO3 vào dung dịch FeCl3 sẽ có hiện tượng gì xảy ra ?

Xem đáp án » 18/06/2019 50,887

Câu 3:

Khi thêm dung dịch Na2CO3 vào dung dịch FeCl3 sẽ có hiện tượng gì xảy ra ?

Xem đáp án » 18/06/2019 43,342

Câu 4:

Cho vài giọt dung dịch H2S vào dung dịch FeCl3 hiện tượng xảy ra là

Xem đáp án » 18/06/2019 24,935

Câu 5:

Cho sơ đồ chuyển hóa giữa các hợp chất của crom:

Cr(OH)3 +KOH X +(Cl2+KOH) Y +H2SO4 Z +(FeSO4+H2SO4) T

Các chất X, Y, Z, T theo thứ tự là:

Xem đáp án » 18/06/2019 18,583

Câu 6:

Sắp xếp tính khử của các kim loại theo chiều tăng dần?

Xem đáp án » 18/06/2019 16,256

Bình luận


Bình luận