150 câu trắc nghiệm Crom - Sắt - Đồng cơ bản (P4)

  • 5806 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Sắp xếp tính khử của các kim loại theo chiều tăng dần?

Xem đáp án

Đáp án A

• Ta có dãy điện hóa

 
→ Tính khử của các kim loại theo chiều tăng dần là: Au < Ag < Pb < Sn < Ni < Fe < Zn.


Câu 2:

Khi điều chế FeCl2 bằng cách cho Fe tác dụng với dung dịch HCl. Để bảo quản dung dịch FeCl2 thu được không bị chuyển thành hợp chất sắt (III), người ta có thể cho thêm vào dung dịch

Xem đáp án

Đáp án A

Dung dịch FeCl2 dễ bị không khí oxi hóa thành

 

muối Fe3+ . Để bảo quản FeCl2 người ta thêm 1

 

lương Fe vì: Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+ 

 

Dùng HNO3 vì HNO3 oxi hóa luôn ion Fe2+ thành

 

Fe3+, dùng Zn sẽ tạo ra 1 lượng muối Zn2+, dùng

 

HCl sẽ không ngăn cản quá trình tạo Fe3+.


Câu 3:

Để thu lấy Ag tinh khiết từ hỗn hợp X (gồm a mol Al2O3, b mol CuO, c mol Ag2O), người ta hòa tan X bởi dung dịch chứa (6a + 2b + 2c) mol HNO3 được dung dịch Y, sau đó thêm (giả thiết hiệu suất các phản ứng đều là 100%)

Xem đáp án

Đáp án B

 

=> Sau phản ứng Al2O3, CuO, Ag2O và HNO3 đều hết.

Vậy dung dịch Y chứa: Al(NO3)3: 2a mol; Cu(NO3)2: b mol; AgNO3: 2c mol

Để thu được Ag từ dung dịch Y ta thêm Cu vào:

 

 

=> Cần c mol Cu.


Câu 4:

Cho vài giọt dung dịch H2S vào dung dịch FeCl3 hiện tượng xảy ra là

Xem đáp án

Đáp án B

H2S + 2FeCl3 → S↓(vàng) + 2FeCl2 + 2HCl


Câu 5:

Nhúng các thanh Fe giống nhau lần lượt vào các dung dịch: AgNO3 (1), Al(NO3)3 (2), Cu(NO3)2 (3), Fe(NO3)3 (4). Các dung dịch có thể phản ứng với Fe là

Xem đáp án

Đáp án C

Fe + 3AgNO3 (dư) → Fe(NO3)3 + 3Ag↓

Fe + Al(NO3)3 → không phản ứng.

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu↓

Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2

→ Fe có thể phản ứng với các dung dịch (1), (3), (4)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 tháng trước

Ngọc phụng Phùng

Bình luận


Bình luận