Câu hỏi:

18/06/2019 12,254

Để thu lấy Ag tinh khiết từ hỗn hợp X (gồm a mol Al2O3, b mol CuO, c mol Ag2O), người ta hòa tan X bởi dung dịch chứa (6a + 2b + 2c) mol HNO3 được dung dịch Y, sau đó thêm (giả thiết hiệu suất các phản ứng đều là 100%)

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

 

=> Sau phản ứng Al2O3, CuO, Ag2O và HNO3 đều hết.

Vậy dung dịch Y chứa: Al(NO3)3: 2a mol; Cu(NO3)2: b mol; AgNO3: 2c mol

Để thu được Ag từ dung dịch Y ta thêm Cu vào:

 

 

=> Cần c mol Cu.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hiện tượng gì xảy ra khi cho dung dịch NaOH vào ống nghiệm có chứa dung dịch FeCl2?

Xem đáp án » 18/06/2019 54,554

Câu 2:

Khi thêm dung dịch Na2CO3 vào dung dịch FeCl3 sẽ có hiện tượng gì xảy ra ?

Xem đáp án » 18/06/2019 51,266

Câu 3:

Khi thêm dung dịch Na2CO3 vào dung dịch FeCl3 sẽ có hiện tượng gì xảy ra ?

Xem đáp án » 18/06/2019 43,500

Câu 4:

Cho vài giọt dung dịch H2S vào dung dịch FeCl3 hiện tượng xảy ra là

Xem đáp án » 18/06/2019 24,986

Câu 5:

Cho sơ đồ chuyển hóa giữa các hợp chất của crom:

Cr(OH)3 +KOH X +(Cl2+KOH) Y +H2SO4 Z +(FeSO4+H2SO4) T

Các chất X, Y, Z, T theo thứ tự là:

Xem đáp án » 18/06/2019 18,609

Câu 6:

Thí nghiệm nào sau đây có kết tủa sau phản ứng?

Xem đáp án » 18/06/2019 17,394

Câu 7:

Sắp xếp tính khử của các kim loại theo chiều tăng dần?

Xem đáp án » 18/06/2019 16,274

Bình luận


Bình luận