150 câu trắc nghiệm Crom - Sắt - Đồng cơ bản (P5)

  • 5804 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Có các cặp chất sau: Cu và dung dịch FeCl3; H2S và dung dịch CuSO4; H2S và dung dịch FeCl3; dung dịch AgNO3 và dung dịch FeCl3. Số cặp chất xảy ra phản ứng ở điều kiện thường là:

Xem đáp án

Đáp án C

Các cặp chất xảy ra phản ứng:

Cu + 2FeCl3  CuCl2 + 2FeCl2

H2S + CuSO4  CuS + H2SO4

H2S + 2FeCl3   2FeCl2 + S + 2HCl

3AgNO3 + FeCl3  3AgCl + Fe(NO3)3


Câu 2:

Cho Fe vào dung dịch AgNO3 dư. Sau phản ứng hoàn toàn ta thu được dung dịch X và kết tủa Y. Trong dung dịch X có chứa:

Xem đáp án

Đáp án C

Fe + 2AgNO3  Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe(NO3)2 + AgNO3 dư  Fe(NO3)3 + Ag


Câu 4:

Cho từ từ đến dư một lượng bột sắt vào trong bình đựng một lượng nhỏ khí clo đã được đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, chất rắn thu được trong bình là

Xem đáp án

Đáp án D

2Fe + 3Cl2 2FeCl3

Vậy sau phản ứng chất rắn gồm Fe, FeCl3

Chú ý: phản ứng Fe với FeCl3 xảy ra khi FeCl3 ở trạng thái dung dịch


Câu 5:

Cho hỗn hợp X gồm Fe2O3, ZnO và Cu tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được dung dịch Y và phần không tan Z. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH (loãng, dư) thu được kết tủa

Xem đáp án

Đáp án A

Do thu được cả kết tủa nên Cu còn dư sau phản ứng với Fe3+

Như vậy, trong dung dịch Y có FeCl2, ZnCl2 và CuCl2

Cho phản ứng với NaOH thì kết tủa thu được là Fe(OH)2 và Cu(OH)2


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 tháng trước

Ngọc phụng Phùng

Bình luận


Bình luận