150 câu trắc nghiệm Crom - Sắt - Đồng cơ bản (P3)

  • 10078 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho các chất sau (Fe, Fe2O3, Al, axit HCl, dung dịch NaOH) tác dụng với nhau từng đôi một, số phản ứng xảy ra là:

Xem đáp án

Đáp án C

1, Fe  + 2HCl  FeCl2 + H2

2, Fe2O+ 6HCl  2FeCl3 + 3H2O

3, Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2

4, Al + NaOH + H2 NaAlO + 3/2H2

5, HCl + NaOH  NaCl + H2O


Câu 2:

Hỗn hợp kim loại nào sau đây tất cả đều tham gia phản ứng trực tiếp với muối sắt (III) trong dung dịch ?

Xem đáp án

Đáp án B

Nhận thấy các kim loại Na, Ba, K khi tác dụng vào các dung dịch muối sắt (III) sẽ phản ứng với nước trước tạo hidroxit, sau đó hidroxit mới phản ứng với muối sắt (III).


Câu 3:

Cho một miếng Fe vào cốc đựng H2SO4 loãng. Bọt khí H2 sẽ bay ra nhanh hơn khi thêm vào cốc trên dung dịch nào trong các dung dịch sau:

Xem đáp án

Đáp án A 

Ban đầu, Fe tiếp xúc trực tiếp với ion H+ của axit,

 

sắt bị ăn mòn hóa học theo phản ứng: 

 

Fe + 2H+ → Fe2+ + H2

 

Khi H2 sinh ra bám vào bề mặt là sắt, ngăn cản tiếp xúc

 

giữa Fe và H+, giảm tốc độ phản ứng

 

• Khi thêm vài giọt HgSO4 vào, vì tính oxi hóa Hg2+ vào, vì tính oxi hóa

 

Hg2+ > H+, nên có phản ứng:

 

Fe + Hg2+ → Fe2+ + Hg.

 

Hg tạo ra bám vào Fe tạo thành hai điện cực

 

(pin điện) và Fe bị ăn mòn điện hóa, vì tính khử Fe > Hg:

 

Cực âm (Fe): Fe → Fe2+ + 2e,

 

Cực dương (Hg): 2H+ + 2e → H2

 

Khí thoát ra ở cực Hg, nên Fe bị ăn mòn nhanh hơn


Câu 4:

Hỗn hợp X gồm Ag, Fe, Cu. Ngâm X trong dd chỉ chứa một chất tan Y, khuấy kỹ để pư xảy ra hoàn toàn, thấy còn lại một kim loại có khối lượng không đổi so với ban đầu. Biết Y tạo kết tủa với dd BaCl2. Chất Y là

Xem đáp án

Đáp án B

Nếu Y là AgNO3 thì thu được kim loại Ag sẽ có khối lượng lớn hơn khối lượng ban đầu

Nếu là Fe2( SO4)3 thì Fe, Cu tan, còn Ag không tan, có khối lượng không đổi

Nếu là HCl, H2SO4 thì cả Cu và Ag đều không tan nên sẽ thu được 2 kim loại


Câu 5:

Dung dịch HI có thể khử được ion nào sau đây ? 

Xem đáp án

Đáp án B

Ion I- có tính khử mạnh có khả năng phản ứng

 

với Fe3+ có tính oxi hóa hình thành Fe2+

 

2I- + Fe3+ → Fe2+ + I2. Đáp án B. 

 

I- không có khả năng khử Fe2+, Cu2+, Al3+ về Fe, Cu, Al.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 năm trước

Ngọc phụng Phùng

Bình luận


Bình luận