Câu hỏi:

18/07/2020 86

Dựa vào bảng cho biết:

Tỉ trọng ngành kinh tế có xu hương giảm dần là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Ngành nông nghiệp giảm 14,44%; ngành công nghiệp tăng 13,94%; ngành dịch vụ tăng 0,5%.

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vấn đề có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là

Xem đáp án » 18/07/2020 519

Câu 2:

Mục tiêu tổng quát trong chiến lược năm 2001-2010 của nước ta không phải là

Xem đáp án » 18/07/2020 446

Câu 3:

Cơ cấu kinh tế của nước ta ngày càng cân đối, hợp lí hơn không theo hướng nào sau đây?

Xem đáp án » 18/07/2020 366

Câu 4:

Công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội của nước ta được triển khai từ năm nào sau đây?

Xem đáp án » 18/07/2020 328

Câu 5:

Để làm giàu thêm vốn hiểu biết về địa lí, chúng ta cần

Xem đáp án » 18/07/2020 241

Câu 6:

Hiện nay, Việt Nam đang là thành viên của tổ chức quốc tế nào sau đây?

Xem đáp án » 18/07/2020 236

Câu 7:

Chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta bao gồm có

Xem đáp án » 18/07/2020 216

Bình luận


Bình luận