Câu hỏi:

28/07/2020 15,068

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau: "Trong hoạt động hô hấp, châu chấu hít và thải khí thông qua…(1)… ở …(2)…."

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D
Trong hoạt động hô hấp, châu chấu hít và thải khí thông qua lỗ thở ở mặt bụng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Châu chấu non có hình thái bên ngoài như thế nào?

Xem đáp án » 28/07/2020 66,247

Câu 2:

Thức ăn của châu chấu là

Xem đáp án » 10/05/2020 31,323

Câu 3:

Châu chấu di chuyển bằng cách nào?

Xem đáp án » 28/07/2020 26,902

Câu 4:

Châu chấu hô hấp bằng cơ quan nào?

Xem đáp án » 28/07/2020 17,008

Câu 5:

 Phát biểu nào sau đây về châu chấu là sai?

Xem đáp án » 10/05/2020 14,729

Câu 6:

Nhận định nào dưới đây nói về hệ tuần hoàn của châu chấu là đúng?

Xem đáp án » 28/07/2020 6,294

Bình luận


Bình luận