Câu hỏi:

29/07/2020 3,923

Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau: "Hình thức sinh sản …(1)… không có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực với tế bào sinh dục cái trong sự …(2)… của trứng, ngược hẳn với hình thức sinh sản …(3)…."

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

(1): vô tính; (2): thụ tinh; (3): hữu tính

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Động vật nào dưới đây thụ tinh ngoài?

Xem đáp án » 29/07/2020 9,871

Câu 2:

Động vật nào dưới đây phát triển qua biến thái?

Xem đáp án » 12/05/2020 7,729

Câu 3:

Tập tính sinh sản nào dưới đây có ở thỏ hoang?

Xem đáp án » 12/05/2020 7,067

Câu 4:

 Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 12/05/2020 4,558

Câu 5:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:

Hình thức sinh sản …(1)… không có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực với tế bào sinh dục cái trong sự …(2)… của trứng, ngược hẳn với hình thức sinh sản …(3)….

Xem đáp án » 12/05/2020 3,705

Câu 6:

Ở động vật, sinh sản vô tính có hai hình thức chính là

Xem đáp án » 12/05/2020 2,529

Bình luận


Bình luận