Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 55: (có đáp án) Tiến hóa về sinh sản (phần 2)

  • 1961 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau: "Hình thức sinh sản …(1)… không có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực với tế bào sinh dục cái trong sự …(2)… của trứng, ngược hẳn với hình thức sinh sản …(3)…."

Xem đáp án

Đáp án B

(1): vô tính; (2): thụ tinh; (3): hữu tính


Câu 2:

Ở động vật, sinh sản vô tính có hai hình thức chính là?

Xem đáp án

Đáp án A
Ở động vật, sinh sản vô tính có hai hình thức chính là phân đôi cơ thể và mọc chồi.


Câu 3:

Phát biểu nào dưới đây về giới tính ở động vật là đúng?

Xem đáp án

Đáp án C
Nếu yếu tố đực và yếu tố cái có trên cùng một cá thể thì được gọi là cá thể lưỡng tính.


Câu 4:

Động vật nào dưới đây thụ tinh ngoài?

Xem đáp án

Đáp án A

Cá chép thụ tinh ngoài. Chim, rùa và thỏ đều thụ tinh trong


Câu 5:

Động vật nào dưới đây phát triển qua biến thái?

Xem đáp án

Đáp án C
Châu chấu phát triển qua biến thái


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận