Câu hỏi:

29/07/2020 841

Động vật nào dưới đây phát triển qua biến thái?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C
Châu chấu phát triển qua biến thái

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Động vật nào dưới đây thụ tinh ngoài?

Xem đáp án » 29/07/2020 10,478

Câu 2:

Động vật nào dưới đây phát triển qua biến thái?

Xem đáp án » 12/05/2020 8,301

Câu 3:

Tập tính sinh sản nào dưới đây có ở thỏ hoang?

Xem đáp án » 12/05/2020 7,609

Câu 4:

 Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 12/05/2020 5,120

Câu 5:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau: "Hình thức sinh sản …(1)… không có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực với tế bào sinh dục cái trong sự …(2)… của trứng, ngược hẳn với hình thức sinh sản …(3)…."

Xem đáp án » 29/07/2020 4,299

Câu 6:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:

Hình thức sinh sản …(1)… không có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực với tế bào sinh dục cái trong sự …(2)… của trứng, ngược hẳn với hình thức sinh sản …(3)….

Xem đáp án » 12/05/2020 4,116

Câu 7:

Ở động vật, sinh sản vô tính có hai hình thức chính là

Xem đáp án » 12/05/2020 2,900

Bình luận


Bình luận